play video slots online slotsdad.com

Skavlan hösten 2018

Första inspelning är den 12 september, uppmöte kl 16.00 (senast 16.30) i SVT-husets reception., Oxenstiernsgatan 34 på Gärdet.

Viss säkerhetskontroll vid inpassering. Anmälan till inger.mortstedt@gmail.com  eller på telefon 08-411 85 60. Glöm inte
att säga ifån om du inte kommer.

Nästa inspelning är den 3 oktober – New York imellan. Ev London den 10 oktober. Sen den 17 och den 24 oktober i Stockholm. Den 31 okt tom den 21 november i London.

Den 28 november avslut i Stockholm.

Välkomna som publik!

Extra årsmöte 2018

i Kronprinsesse Märthas Kirke onsdagen den 11 april 2018 kl 19.00 

Stadgeenliga förhandlingar och rapporter för verksamhetsåret 2017

 Förslag till Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt i och i enlighet med stadgarna.
 3.   Fastställande av föredragningslista.
 4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5.  a) Val av två protokolljusterare och rösträknare. b                                                                                                                                                   b) Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar. Godkända vid årsmötet den 8 mars 2018.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.                                                                                                                   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.                                                            7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret                                                     8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.                                                                                                9. Fastställande av medlemsavgifter.                                                                                                                                                          10. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret och  behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
 1. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar och inkomna motioner.
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen.
 3. Val av:                                                                                                                                                                                                                                             a)  Föreningens ordförande för en tid av ett år                                                                                                                                                               b)  Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
 4.       c) Det antal suppleanter som årsmötet finner lämpligt med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
 5.       d)  En revisor för en tid av ett år samt en suppleant för ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
 6.       e)  Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
 7.       f)  Övriga befattningshavare som styrelse eller årsmöte finner lämpligt.                                                                                                    14.Övriga frågor.
 8. 15.  Avslutning.                           Anmäl dig till H-S  Korshavn,  telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com senast den 9 april.

    Efter årsmötet VÅRKÄNSLOR— med sång av Solveig Fahringer och musik av Karl-Otto Hagen-Olsen.

                                             Servering                                                      Fri entré

OBS! 

Valberedningens förslag till ordförande samt 4 ledamöter till styrelsen,  revisorer och valberedning:

Styrelse:  Håkon-Stein Korshavn, ordförande, 1 år,  Gunvor Kellberg 1 år, Per Qvenild, 1 år, Inger Mörtstedt 2 år, Hélène Hanæus 2 år.

Revisorer: Björn Brännström,ordinarie, sammankallande, omval 1 år, Svein Driveklepp, suppleant, omval 1 år.

Valberedning till nästa mandatperiod: Eva Tarselius-Hallgren , Jostein Knutsen, sammankallande.

Stockholm 2018-04-04

På andra sidan gränsen regerade nazister

År 1942 inleddes Förintelsen i det tyskockuperade Norge. Det skulle inte varit möjligt utan norsk medverkan. Detta faktum konkurrerar med en annan bild; den som ett land befolkat av tappert antinazistiskt motstånd. I Norge, liksom i Sverige, pågår sedan ett antal år tillbaka en uppgörelse med berättelsen av den egna historien.

Två personer som genom sina böcker bidragit till denna uppgörelse är författarna Marte Michelet, ”Offer och gärningsmän i den norska Förintelsen”, och Mona Levin, ”Mors historie – en familiesaga”. I sina respektive böcker, som fått stor uppmärksamhet i det offentliga samtalet i Norge, belyser författarna ur olika perspektiv offer, förövare och hjältar i den norska delen av Förintelsen.

Forum för levande historia bjuder in till samtal med de båda norska författarna, lett av historikern Henrik Arnstad.

Programmet ramas in av musik framförd av Järfälla vokalensemble.

Välkommen 12 september kl. 17.30 (17-17.30 finns fika + smörgås)

Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10-12, Gamla stan

Programmet beräknas vara slut 19.30

”De vita bussarna”.

 

Markering

70 år sedan 2.dra världskriget startade och 75 år sedan det slutade.

I Kronprinsesse Märthas Kirke söndagen den 26 april kl 14.00.  

De ”Vita bussarna” var en aktion med bussar som leddes av den svenska greven Folke Bernadotte. Syftet med aktionen var att under slutet av Andra världskriget rädda skandinaver (danskar och norrmän samt även svenskar) som satt i tyska koncentrationsläger. Namnet kommer av att bussarna var vita med röda kors ditmålade på taket, sidan, fram och bak, för att bussarna inte skulle bli tagna för att vara militära mål.

Efter danska och norska påtryckningar och planering räddades cirka 15 000 skandinaver och andra nationaliteter från koncentrationslägren i de tyskkontrollerade områdena av Svenska Röda Korset i mars och april 1945. Efter den tyska kapitulationen räddades ytterligare 10 000 människor i maj och juni 1945.

 Program:

* Filmen Hoppets hamn (1945)

 *Om De vita bussarna (Ingrid Lomfors). Ingrid Lomfors är  historiker och generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm.

* Kaffe

* Filmen Every face has a name (2014)

* Eftersnack

Servering av kaka, kaffe eller te. Arrangemanget är gratis, men ett bidrag för kaffet är välkommet.

 

 Anmäl dig till: :

 H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com

  Ett samarbete mellan: Dansk Forening i Stockholm, Det Norske Samfund, Svensk-norska föreningen, Den Norske Kirke i Stockholm, Foreningen Nordens Stockholms-avd. och Judiska Församlingen i Stockholm.

 

Inbjudan till Stortingets grundlagsjubileum i Sveriges riksdag

Dag: Tisdag 21 oktober 2014.  Tid: Kl. 13.00–15.30. 

Lokal Andrakammarsalen , Östra huset, Riksdagen

Program

12.15 Kaffe serveras i trapphallen

13.00 Välkommen: Riksdagens talman (TBC)

13.10 Stortingets grundlagsjubileum, Olemic Thommessen, Stortingspresident

13.35 Grundlagsjubiléet sett med danska ögon, Mogens Lykketoft, Folketingets formand

13.50 Händelserna som ledde till unionen mellan Sverige och Norge, Herman Lindqvist, författare

14.15 Debatt ledd av Brynjulf Handgaard, journalist, NRK: 200-år sedan 1814, – vart går vi nu ? – vore en ny union möjlig?

Inledning av Lars Engqvist, styrelseordförande i Svensk-Norska Samarbetsfonden, som presenterar en ny skrift om svensk-norskt samarbete

Riksdagens talman (TBC) Olemic Thommessen, Stortingspresident

Mogens Lykketoft, Folketingets formand

Björn Rosengren, Ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren, f.d. näringsminister

Vibeke Hammer Madsen, adm.dir., Virke

Eva Eriksson, Styrelseordförande, Voksenåsen

Kai Eide, Ambassadör, Norges ambassad

15.25 Avslutning Eva Eriksson, Styrelseordförande, Voksenåsen

Stortinget firar i år 200-årsjubileet av den norska grundlagen (Grunnlovsjubileet). I Norge innebär firandet hundratals stora och små arrangemang runt om i landet under hela året. Både Sverige och Danmark var ju i högsta grad berörda av händelserna 1814 som ledde till att unionen med Danmark-Norge upplöstes och ersattes med unionen Sverige-Norge under dramatiska omständigheter med bl.a. ett kortvarigt krig. Norge antog sin grundlag den 17 maj men efter krigshandlingar i juni–augusti kungjorde Stortinget den 21 oktober att man accepterade unionen med Sverige på vissa villkor. Den 21 oktober skulle annars vapenvilan utlöpa och det är med andra ord på dagen 200 år sedan Sverige senast var i krig! Efter förhandlingar, som ledde till att grundlagen reviderades på några punkter, valdes kung Carl XIII till kung även i Norge den 4 november då också grundlagen med de nya formuleringarna underskrevs av bägge parter.

Samarbetspartners: Norges ambassad, Svensk-norska samarbetsfonden, Svensk-norska föreningen, Det Norske Samfund och Dansk Forening.

OBS! Svensk-norska föreningen har fått 50 platser till detta arrangemang, därför ger vi dig som medlem av vår förening möjlighet att få vara med.

P. g.a . begränsat antal platser, måste vi säga ”först till kvarn”, och anmälan måste ske senast den 10 oktober 2014 till H-S Korshavn, telefon 08-86 58 58, e-mail: hskorshavn@gmail.com. När 50 platser är nått, gör vi en väntelista.

 

Det kostar kr 100:- att få vara med – en avgift som skall betalas till vårt postgiro nr 48 48-8 när du fått besked om att du fått plats.

Hjärtligt välkommen till att vara med när SVERIGES RIKSDAG skall fira att Norges Grunnlov är 200 år.